CAS (Cognitive Assessment System) Sertifika Programı

.

Bu programa Psikoloji Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana bilim Dalı Lisans Mezunları başvurabilir. 

Belirtilen bölüm mezunları dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

*** Mezun olduğunuz fakültenin bölümünü yazmayı unutmayınız.

CAS SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI

CAS Sertifika Programının amacı CAS’i (Cognitive Assessment System) uygulama, puanlama, yorumlama ve raporlaştırma eğitimi verilerek sertifikalı uygulayıcılar yetiştirmektir.

CAS’İN TANITIMI

Zeka kavramı, yüz yılı aşkın bir süredir var olan psikoloji biliminin insanlığa sunduğu en önemli katkılarından birisidir (Anastasi, 1988). Bu sürenin özellikle son elli yılındaki araştırmacılar, uygulamalı ve teorik çalışma alanlarında zeka hakkında kayda değer bilgilere ulaşmışlardır. Son zamanlarda, çağdaş psikoloji bilgilerine dayanan testler üretmek için uygulamalı psikoloji alanında yoğun çaba gösterilmiştir (Kaufman ve Kaufman, 1983, 1993; Woodcock ve Johnson, 1989). Bu testler, çağdaş psikologlar tarafından incelenen zeka ile ilgili; bilişsel, nöropsikolojik ve işlevsel (factorial) görüşlere dayanmaktadır. Bu görüşler, teori ile pratiği birleştirme amacından dolayı geleneksel olmayan görüşler olarak tanımlanmaktadırlar (Naglieri, 1996a). CAS Cognitive Assessment System), son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşü ile uyumlu olduğu için geleneksel olmayan zeka yaklaşımları arasındadır.

CAS, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. CAS’in temelini oluşturan PASS Teorisi’nin seçilmesinin pek çok nedeni vardır. Bu nedenlerden en önemlisi; CROCKER ve ALGINA (1986)’nın “psikolojik ölçümler, gözlemlenebilir tepkilere dayansalar bile, bağlı oldukları teorik görüşün ışığı altında yorumlanmazlarsa çok az faydalı ve anlamlı olacaklardır” görüşüdür.

Bilişsel İşlemler ve PASS Teorisi 

PASS Teorisi,  zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır. Bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır (Das et. Al., 1994). Bu teoriye göre insanın bilişsel aktiviteleri 4 parçadan oluşmaktadır:

PASS Teorisi, DAS, NAGLIERI ve KIRBY (1994) tarafından günümüz  teorik ve uygulamalı psikoloji alanlarının özetlenmesi ile oluşturulmuştur. DAS ve arkadaşları, (1966, 1970, 1973, 1976, 1980, 1982) PASS Teorisi ile bilişsel görüşlere dayalı olarak zekayı yeniden yorumlamakta ve bunu yaparken de Luria’nın görüşleriyle bağlantı kurmaktadırlar (Das, Kirby ve Jarman, 1979). Luria, Amerikan, İngiliz ve Kanada psikoloji dergilerinde en çok kaynak gösterilen bilim adamıdır (Solso ve Hoffman, 1991, p. 251). Das ve arkadaşları, PASS bilişsel işlemlerinin insanın bilişsel fonksiyonlarının temel yapıları olduğunu ileri sürmüşlerdir.

  • Bilişsel kontrolü sağlayan planlama işlemleri.
  • İstenilen amaca ulaşmak için işlemlerin kullanımı, kararlılık ve kendini

kontrol, belli bir süre içinde odaklanmış seçici bilişsel aktiviteyi sağlayan dikkat işlemleri.

  • Bilgi üzerinde işlem yapmanın iki formu olan Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemler.

CAS (Cognitive Assessment System) 5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır. PASS Teorisi’ne dayanılarak geliştirilmiş olan CAS;  Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını ölçmektedir.

Ölçeklerin Düzenlenmesi

CAS üç farklı ölçüm sonucu vermek üzere organize edilmiştir. Tam Ölçek, PASS (Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl) Bilişsel İşlem Ölçekleri ve bu dört ölçeğin her birinde yer alan üçer alt test.

Tam Ölçek

CAS bilişsel fonksiyonların Tam Ölçek Puanı şeklinde adlandırılan genel bir ölçümünü sağlar. Tam Ölçek Puanı, Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl İşlem alt testlerini eşit ağırlıkta birleştirilmesine dayanan standart bir puandır. Tam Ölçek 100 puan ortalama norm değerine ve 15 puan standart sapma değerine sahiptir. Tam Ölçek puanı bireyin bilişsel fonksiyonlarının genel düzeyinin gösterilmesini sağlar.

PASS Bilişsel İşlem Ölçekleri

CAS dört bilişsel işlemi (Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlem) kapsar. Bu dört ölçeğin her biri ölçekte yer alan alt testlerin eşit ağırlıklı bir bütünüdür. Tam Ölçek puanlarında olduğu gibi, her bir PASS ölçeği 100 puanlık ortalama norm değerine ve 15 puanlık standart sapma değerine sahiptir. Bu dört ölçek; bireyin, bilişsel fonksiyonunu temsil eder ve bilişsel işlemlerde özellikle güçlü ve zayıf olduğu alanların belirlenmesinde kullanılır.

Alt Testler 

PASS Ölçek Puanları ile Tam Ölçek Puanlarını elde etmek için kullanılan CAS alt testlerinin iki şekli vardır. Bunlardan biri olan Temel Batarya 8 alt testi içermektedir.  Diğeri ise, 12 alt testten oluşan Standart Bataryadır.

Planlama Ölçeği Alt Testleri: Sayıları Eşleştirme, Planlanmış Kodlar ve Planlanmış Bağlantılar

Dikkat Ölçeği Alt Testleri: İfadesel Dikkat, Sayı Bulma, Algısal Dikkat

Eşzamanlı Bilişsel İşlemler Ölçeği Alt Testleri: Matrisler, Sözel-Uzamsal İlişkiler, Şekil Hafızası

Ardıl Bilişsel İşlemler Ölçeği Alt Testleri: Kelime Serileri, Cümle Tekrarı, Konuşma  Hızı (5-7 yaşlar için), Cümleye İlişkin Sorular (8-17 yaşlar için)


CAS’ in Uygulama ve Kullanım Alanları

CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. CAS ayrıca  aşağıdaki durumların değerlendirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  Olan Çocukların Değerlendirilmesi

CAS, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Dikkat ve Planlama Ölçekleri bu tanı düşünüldüğündü özellikle önemlidir. Dikkat Ölçeği; bireyin, seçici dikkatte, uygun uyarıcıya yönelmede ve uygun olmayan uyarıcılara ise direnmede ne kadar başarılı olduğunun belirlenmesi konusunda uygulayıcılara olanak sağlar. Planlama Ölçeği; çocukların, bilişsel aktiviteleri organize etmede ve kendilerini programlamadaki düzeylerini belirlemede ne kadar başarılı olduklarının belirlenmesinde uygulayıcılara iyi bir değerlendirme aracı sağlar.

Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi

CAS, Öğrenme güçlüğünün altında yatan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesi için de uygun bir araçtır. Örneğin, okumadaki şifre çözmeyle ilişkili Ardıl Bilişsel İşlem problemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlem Puanları okuduğunu anlamayla ilgili olabilir. Aynı şekilde, matematik problemlerinin çözümüyle ilgili Planlama güçlüklerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi

Bir çocuğun zihinsel engelli olma ihtimalinin belirlenmesinde CAS iki açıdan kullanışlıdır. Birincisi, çocuğun eğitim yoluyla sonradan öğrendiği bilgilere çok az ihtiyaç duyan bir değerlendirme sağlar. Böylece çocuk bilgi eksikliği nedeniyle testlerde başarısız olmayacak ve doğal performansı puanlara tam olarak yansıyacaktır. İkincisi, birçok farklı bilişsel işlemin değerlendirilebilmesine olanak sağladığı için ayırıcı tanıya yardımcı olabilecektir.

 Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi 

Dört PASS ölçeğinin her biri, travmatik beyin hasarına karşı hassas olan çok çeşitli bilişsel işlemlerin ölçümüne olanak sağlar. Organizasyon, dürtü kontrolü, dikkat, problem çözme ve planlama özellikle travmatik beyin hasarı olan çocuklarda sorun oluşturmaktadır (Savage ve Wollcott, 1994) ve CAS bu bilişsel fonksiyonları kapsamaktadır.

Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi

CAS, ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesinde de yardımcı olabilecek bilgiler sağlar. Bu çocukların davranış kontrolü, diğer kişilerle yaşadıkları sosyal problemleri ve dürtüsellikle ilgili olarak yaşadıkları güçlükleri CAS Planlama ölçeğindeki düşük puanlarla ilişkilendirilebilir.

Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi

CAS’in dört ölçeği de üstünlüğün değerlendirilmesi için gerekli olan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesine olanak sağlar. CAS bilişsel işlemlerin geniş kapsamlı bir şekilde ölçümüne olanak sağlar ve geleneksel zeka testleriyle ölçülemeyen bilişsel alanlarda üstün olan bireyleri belirleyebilir. Ölçülen fonksiyonların daha geniş kapsamlı olması nedeniyle geleneksel testlerle belirlenenlere göre daha çeşitli alanlarda üstün olan çocukları belirleyebilir.

Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi

CAS, çocuğun planlama ve organizasyon düzeyini değerlendirmek için  sistematik ve yapısal bir yöntem sağlar (Weyandt ve Willis, 1994). Planlama alt testleri çocuğun etkinlikleri organize etmesine, uygun stratejiler kullanmasına, dürtüselliğine,  davranışlarını düzenlemesine ve değerlendirilmesine karşı hassastır.

Başarının Önceden Kestirilmesi

CAS, çocukların akademik başarılarını önceden kestirmeyi hedeflemektedir. Dört PASS  ölçeğinin her biri akademik performansın özel alanlarındaki başarı ve başarısızlıklarla ilişkilidir. Tam Ölçek Standart Puanı, temel başarının önceden belirlenmesinde en iyi göstergedir. Dört PASS ölçeğinin her birine ait standart puanlar da akademik performansın özel alanları ile ilişkilidir.

ÜNİVERSİTE ve KURSİYERLERİN YASAL HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile CAS’in, İstanbul Üniversitesi’nin ve kursiyerlerin yasal hak ve yükümlülükleri “

Eğitim Sözleşmesi” ile garanti altına alınmaktadır.


DERS PROGRAMI

Güncellenecektir.


EĞİTİM TARİHLERİ

19.Grup  CAS (Cognitive Assessment System) Eğitimi tarihleri :Kontenjan dolmuştur.

20.Grup  CAS (Cognitive Assessment System) Eğitimi tarihleri : Kayıtlar devam etmektedir.EĞİTİM YERİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / BEYAZIT KAMPÜS


EĞİTİM ÜCRETİ

1.CAS (Cognitive Assessment System) Kitapları için 1.650,00 TL + 8 KDV = 1.782,00 TL

Ad Soyad, TC Kimlik Numarası ve açıklama kısmına “CAS (Cognitive Assessment System) kitapları” yazılarak, Merkezimizin Halk Bankası Beyazıt Şubesinde ( TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04 nolu IBAN numaramız) yatırılacaktır. Kredi kartı ile de ödeme yapılabilmektedir.

2.CAS (Cognitive Assessment System) Sertifika Eğitimi için 2.200,00 TL + 8 KDV = 2.376,00 TL


Ad Soyad, TC Kimlik Numarası ve açıklama kısmına “CAS Sertifika Eğitimi ” yazılarak,Merkezimizin Halk Bankası Beyazıt Şubesinde ( TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04 nolu IBAN numaramız) yatırılacaktır. Kredi kartı ile de ödeme yapılabilmektedir.


EĞİTMEN KADROSU


KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER


CAS Sertifika Programına katılacak kişilerden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

1. Diploma fotokopisi (noter onaylı) veya kurum (İ.Ü.Kurumları) onaylı mezuniyet belgesi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. 2 Adet vesikalık fotoğraf


5. CAS kitapları ve CAS Sertifika Eğitim ücreti olmak üzere iki ayrı ödemenin yatırıldığına dair iki ayrı dekont.KİMLER KATILABİLİR ?

Bu programa Psikoloji Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana bilim Dalı Lisans Mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm mezunları dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.Önemli Uyarı! CAS Cevap Kitaplarını sadece CAS Sertifikasına sahip katılımcılar talep edebilirler.CAS (Cognitive Assesment System)(5-7) yaş ve (8-17) yaş Uygulama kitapları, SİPARİŞİ İCİN YAPMANIZ GEREKEN AŞAMALAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR..

1) (5-7) yaş ve (8-17) Uygulama Kitapları için Talep Formu İndirilerek doldurulması gerekmektedir. TALEP FORMU İNDİR 

2) Doldurulan talep formları istanbulsem@istanbul.edu.tr mail adresine gönderilecektir.

3) İstanbul -SEM Merkezine ait mail adresine gelen talep formları değerlendirilerek en kısa sürede size bilgi verilecektir.

4) Onay almadan lütfen Merkezimiz hesap numaralarına Uygulama kitapları( 5-7 , 8-17) için  para yatırmayınız.CAS (Cognitive Assesment System) Eğitim Kitabı Fiyat

CAS (Cognitive Assesment System) Eğitimine ait, (5-7) yaş Cevap Kitabı- Şekil Hafızası ve Kayıt Formunu içeren  Uygulama Kitapları 1 Paket : 138.9 TL + %8 KDV = 150.00 TL 'dir

CAS (Cognitive Assesment System) Eğitimine ait, (8-17) yaş Cevap Kitabı- Şekil Hafızası ve Kayıt Formunu içeren  Uygulama Kitapları 1 Paket : 138.9 TL + %8 KDV = 150.00 TL 'dirBANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

Halk Bankası Beyazıt Şubesi
Şube kodu : 820
Hesap No : 06200404
IBAN : TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04

* Merkezimize yapılacak olan eğitim ödemelerinin veya ön kayıt ücretlerini Halk Bankası IBAN numarasına veya Hesap No yatırılması halinde Yapılan ödemelerde;

Alıcı adı kısmına : İ.Ü.Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama Kısmına : Adınız-Soyadınız ve hangi eğitim(Eğitim adını kısaltarak yazabilirsiniz. ) olduğunu mutlaka yazınız.Aksi takdirde yapılan ödeme size ait olduğu anlaşılmamaktadır…


KREDİ KARTI İLE ÖDEMELER HAKKINDA

Paraf Kart ( Halk Bankası ) 3 Taksit , Diğer Kredi Kartlarına Tek Çekim yapılabilmektedir. 

Kredi Kartı Ödemeleri İ.Ü.Sürekli Eğitim Merkezinde Yapılmaktadır.


ÜCRET İADELERİ HAKKINDA GEREKLİ BİLGİ
Herhangi bir Eğitimden vazgeçme durumunda, Eğitimi başlama tarihinden en az 5 iş günü öncesinden haber verilerek mazeret dilekçesini İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sunmalıdır. Sunulan mazeret Dilekçesi İstanbul – SEM yönetiminden geçtikten ve kabul edildikten sonra iade edilir. İade şartları ise merkeze sunulan mazeret dilekçesinin başvuru yapan kişinin iban no su ve yatırılan dekont gereklidir.kesilen fatura iade edilmelidir.Gerekli olan belgeler gelmediği süreçle iade edilemez.

Muhasebe Birimi : 0212 440 00 00 / 13077 


İSTANBUL - SEM EĞİTİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmet Sözleşmesine Ulaşmak için TIKLAYINIZ