Orman Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları için Temel ArcGIS Uygulamaları” Sertifika Programı

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR)ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Yeni program tarihleri belirlendiğinde ön kayıt açılacaktır.

Günümüzde gelişen teknolojik olanaklara paralel olarak, doğa bilimleri ile ilgili yapılan çalışmalarda coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) kullanımı zorunluluk arz etmektedir. Bu bağlamda düzenlenen bu eğitim ile Orman Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlarının çalışmalarında ihtiyaç duyduğu coğrafi bilgi sistemi bilgisi ve kullanımına yönelik olarak gerek Ülkemizde gerekse Yurtdışında bu tarz çalışmalarda kullanımı tercih edilen ArcGIS yazılımından meslek amaçları doğrultusunda yararlanabilme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda eğitimi tamamlayanların aşağıda belirtilen yeteneklere sahip olması hedeflenmektedir.

 • Uygun standartlarda veritabanları ve haritaları oluşturabilecek,
 • Verilerin yönetilmesini kolaylıkla yapabilecek,
 • Eğim, bakı, sayısal yükseklik modeli ve kabartma gibi topoğrafik analizleri yapabilecek,
 • Eğim, bakı, yükseklik gibi verileri sınıflandırarak grafik ve tablo haline dökebilecek,
 • Orman ve diğer detaylar için koruma alanlarını üretebilecek
 • Amenajman ve yönetim odaklı sorgulama ve analizleri yapabilecek,
 • Seyir teraslarının ve mevcut orman yangın gözetleme kulelerinin yer seçimini doğrulayabilecek ve görünürlük analizi yapabilecek,
 • Havza amenajmanları için havzanın ortalama yüksekliğini, eğimini ve alanlarını hesaplayabilecek,
 • Karşılıklı GIS-CAD verilerinin dönüşümlerini yapabilecek,
 • Tabloda ve direkt GPS ortamında bulunan noktasal ölçüm değerlerini ve koordinatlı fotoğrafları Esri veri tiplerine dönüştürebilecek,
 • Sıkça kullanılan coğrafi işlem araçlarını öğrenebilecek,
 • Havzaların otomatik belirlenmesi, akarsu sınıfları gibi analizleri kolaylıkla yapabilecek,
 • Coğrafi bilgi sistemi ortamında raster verileri kullanabilir ve değerlendirebilecektir,

 

 

 

 1. a.       Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Temel Kavramlar
 • Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?
 • Harita ve Projeksiyon Bilgisi
 • Coğrafi Bilgi Sisteminin Genel Fonksiyonları
 • Veri Hazırlama ve Veri Giriş Yöntemleri
 • Verilerin İşlenmesi, Sorgulama ve Raporlama
 • Analizler
 • Veri Görüntüleme ve Harita Çıktısı
 • ArcGIS Teknolojisine Genel Bakış
 1. b.      Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısını Anlamak
 • Vektör Veri Tipleri
 • Alan(Polygon),
 • Çizgi(Line),
 • Nokta(Point)
 • Raster Veri Tipleri
 • Image ve Grid
 • Çözünürlük
 • Coğrafi Veri Depolama Formatları
 • Shapefile, Coverages, Feature Class 
 1. c.       Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yapılmış Ormancılık Projeleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yapılmış Peyzaj Projeleri
 1. d.      ArcMap ve ArcCatalog Kullanımı
 • ArcMap Arayüzüne Giriş
 • ArcMap’ te Veri Görüntüleme ve İnceleme
 • Semboloji ve Etiket İşlemleri
 • ArcCatalog Arayüzüne Giriş
 1. e.      Haritaların Hazırlanması
 • Haritalarının Coğrafi Koordinatlandırılması (Rectification)
 • Projeksiyon Tanımlama
 1. f.        Veritabanı Tasarımı
 • Coğrafi Bilgi Katmanlarının Oluşturulması ve Niteliklerinin Tanımlanması
 •  Nokta
 • Çizgi
 • Alan
 • Öznitelik Verilerinin Oluşturulması

 

 1. g.       Çizim (Sayısallaştırma) ve Güncelleme İşlemleri
 • Veritabanındaki Katmanların Sayısallaştırılması
 • Peyzaj Planlama Elemanları
 • Parsel Sınırları
 • Meşcere
 • Şeflik
 • Bölme
 • Bölmecik
 • Bölme Tipi
 • Detay
 • Tepe
 • Meşcere Oku
 • Klavuz
 • Bölmecik Sınır
 • Yerleşim
 • Örnek Alan
 • Eşyükselti Eğrileri
 • Öznitelik Bilgilerinin Oluşturulması
 • Gelişmiş Çizim Teknikleri
 • Belli bir sınıra göre çizim yapma
 • Tampon bölge oluşturma
 • Koordinat bilgileri, açı, uzunluk değerleri girilerek çizim yapma
 • Veri Güncelleme
 1. h.      Veri Dönüşüm Fonksiyonları ve Veri Aktarımı
 • CAD Formatlarından Shape ve Feature Class Formatlarına Dönüşüm
 • GPS Verilerinin ArcGIS’e Aktarımı
 • Excel ve .dbf tablolarının ArcMap Arayüzünde Görüntülenmesi
 • Harita Üzerine Coğrafi Fotoğraf Ekleme
 • Shapefile ve Feature Class Formatlarından CAD Formatlarına Dönüşüm
 1. i.        Coğrafi Verilerin Sorgulanması ve Raporlanması
 • Raporlama Araçları
 • Grafik Oluşturma Araçları
 • Mekânsal Sorgulama Araçları
 • Tablosal Sorgulama Araçları
 1. j.        Mekânsal Analizler ve Sorgulamalar
 • Topoğrafik Analizler

 

 • TIN Oluşturma
 • DEM (SYM-Sayısal Yükseklik Modeli) Oluşturma
 • Eğim Haritası Oluşturma
 • Bakı Haritası Oluşturma
 • Kabartı Haritası Oluşturma
 • Eğim, Bakı ve DEM Yüzeylerinin Sınıflandırılması ve Sınıfların Grafik ve Tablo Haline Getirilmesi
 • Seyir Terası ve Mevcut Orman Yangın Gözetleme Kulelerinin Yer Seçimlerinin Doğrulanması
 • Görünürlük Analizlerinin Yapılması ve 3 Boyutlu Görüntülenmesi
 • Raster Verilerin Yeniden Sınıflandırılması
 • Raster Verilerin Sorgulanması
 • Dönüşüm İşlemleri
 • Raster – Vektör Dönüşümü
 • Vektör – Raster Dönüşümü
 1. k.       3-Boyutlu Görsellerin Hazırlanması
 • 3-Boyutlu Arayüzde (ArcScene) Görüntülenmesi
 • 3-Boyutlu Analizler

 

 1. l.        Sık Kullanılan Temel Coğrafi İşlem Araçları
 • Select
 • Union
 • Dissolve
 • Buffer
 • Projeksiyon Dönüşümleri

 

 1. m.    ArcGIS ve Google Earth Entegrasyonu
 • Katmanların Google Earthe Aktarımı
 • Haritaların Google Earthe Aktarımı

 

 1. n.      ArcGIS Ortamında Hidroloji Uygulamaları
 • Havzadaki Su Akış Toplamlarının ve Yönünün Belirlenmesi
 • Havza Sınırlarının Otomatik Belirlenmesi
 • Havzanın Ortalama Yüksekliğinin, Eğiminin ve Alanlarının Bulunması vb.
 • Havzanın Akarsu Hiyerarşisinin Belirlenmesi

 

 1. o.      Tematik Orman Haritası Oluşturma ve Çıktı İşlemleri
 • Semboloji İşlemleri
 • Etiketlendirme İşlemleri
 • Lokasyon İşlemleri
 • Çıktı Ekranı Düzeni

 

 • Sayfa Düzeninin Hazırlanması
 • Harita Araçları Ekleme
 • Legend Ekleme

 

Genel Değerlendirme

 • Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri ve mezunları eğitime katılabileceklerdir.

Adayların kendi bilgisayarları ile kursa katılmaları gerekmektedir. Bu kapsamda kursta kullanılacak yazılım olan ArcGIS yazılımını ekli “ArcGIS_deneme_lisans.pdf” isimli dosyada yer alan yönerge doğrultusunda bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir

500 TL + KDV

 

Orman Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları için Temel ArcGIS Uygulamaları Sertifikası

 • Prof. Dr. Ayhan KOÇ (Koordinatör)
 • Prof. Dr. Hakan YENER
 • Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN
 • Arş. Gör. Hüseyin YURTSEVEN

EĞİTİM TARİHLERİ

24-25 Mayıs ile 31 Mayıs-1 Haziran

EĞİTİMİN YAPILACAĞI GÜNLER, SAAT ARALIĞI

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YERLER

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı (Yamanlar Binası 2. Kat), Bahçeköy, Sarıyer, 34473, İSTANBUL

1.       Kayıtta gerekli evraklar

 • İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Öğrencileri için geçerli öğrenci belgesi,
 • Orman Mühendisleri için Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı olduklarını gösterir belge,
 • Peyzaj Mimarları için Peyzaj Mimarları Odasına kayıtlı olduklarını gösterir belge,
 • İstanbul Üniversitesi mensupları için İstanbul Üniversitesinde çalıştıklarına dair belge