Tazminat ve Sigorta Hukuku Sertifika Programı

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Yeni program tarihleri belirlendiğinde ön kayıt açılacaktır.

Veysel Umut Ürgün

Tazminat ve Sigorta Hukuku alanında gerek bilirkişilik yapabilmek, gerekse avukatlık faaliyetinde bulunabilmek özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu uzmanlığın lisans eğitimi çerçevesinde edinilebilmesi mümkün olamamaktadır. Bilirkişi ya da avukat olarak bu alanda mesleki faaliyet göstermek üzere girişimde bulunacak hukukçuların bu girişimlerinde başarılı olabilmeleri, bu konuda eğitim almalarını gerektirmektedir.

Tazminat ve Sigorta Hukuku eğitimi ile amaçlanan, özel hukuk sorumluluğunun bu iki önemli dalını bir arada ele alarak, bu alanda bilirkişilik ya da avukatlık faaliyetinde bulunmak isteyen kişilere, bu girişimlerinde başarıya ulaşabilmeleri için gereken uzmanlığın ve uygulamadaki sorunları çözmekte gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Bu program kapsamında sözleşmesel sorumluluk ve sözleşme dışı sorumluluk kuralları uyarınca ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda tazminata konu olacak tutarların hesaplanması; özellikle haksız fiil hukukunda ölüm ve bedensel zararların nasıl ele alındığı anlatılacaktır. Bu bağlamda özellikle destekten yoksun kalma tazminatı ve güncel bir gelişme olan 6704 Sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişikliklerin tazminat davalarına etkileri de incelenecektir. Yine eğitim kapsamında, özel bir uzmanlık dalı teşkil eden sigorta hukukunun temel esasları, zarar ve meblağ sigortaları çerçevesinde ayrı ayrı incelenecektir. Sigortacının riziko taşıma borcu, sigortacının ödemesi ve halefiyeti konularına ilişkin temel prensipler, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ile bağlantılı şekilde ele alınacaktır. Ayrıca, sorumluluk sigortaları ile kaza sigortalarında bedensel zararın giderilmesine ilişkin esaslar irdelenecektir. Sigorta hukuku alanında uyuşmazlıkların çözümü bakımından etkin rol oynayan Sigorta Tahkim Sistemi üzerinde durulduktan sonra, ele alınan konulara ilişkin uygulamada ortaya çıkan sorunlar, Yargıtay kararları ışığında değerlendirilecektir.

Eğitim sonunda hedeflenen, eğitime katılanların Borçlar Hukuku, Sigorta Hukuku ve Usul Hukuku alanlarının kesişme noktasını teşkil eden ve icrası uzmanlık gerektiren bu multidisipliner alanda mesleki faaliyette bulunabilmeleri için gereken uzmanlığı kazanmalarını sağlamak ve böylelikle bu alanda girişimde bulunmalarını ve iş fikirlerini hayata geçirebilmelerini, iş kurabilmelerini veya işlerini geliştirmelerini desteklemektir.

 TAZMİNAT HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

DOÇ. DR. BAŞAK BAYSAL

1.GÜN

10:00 - 12:15: TAZMİNAT HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ

 • Sözleşmesel Sorumluluk-Sözleşme Dışı Sorumluluk Ayrımı
 • Haksız Fiil Hukukunun Genel İlkeleri
 • Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sorumluluğun Kurulması ve Tazminatın Belirlenmesi Aşamaları

13:00 - 15:15: KİŞİYE İLİŞKİN ZARARLAR

 • Türk Borçlar Kanunu’nda Bedensel Zarar ve Ölüm Kavramlarına İlişkin Düzenlemeler
 • Zararın Belirlenmesi
 • Tazminatın Belirlenmesi- Tazminattan İndirim Nedenleri

15:30 - 17:45: 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (KTK) UYARINCA TAZMİNAT DAVALARI

 • KTK Uyarınca Bedensel Zarar ve Ölüm
 • KTK ve Sigorta Hukuku
 • 6704 Sayılı Kanun ile KTK’da yapılan değişikliklerin tazminat davalarına etkileri

2.GÜN

10:00 - 12:15: BEDENSEL ZARARLARDA MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ

 • Beden Bütünlüğünün İhlâli
 • Malpraktis Davaları

13:00 - 15:15: ÖLÜM HÂLİNDE MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Yargıtay Uygulaması

15:30 - 17:45: ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ

SİGORTA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

DR. KÜBRA YETİŞ ŞAMLI

3.GÜN

10:00 - 12:15: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

 • Zarar Sigortası – Meblağ Sigortası Ayrımı
 • Zarar Sigortalarına Hakim Olan Temel Prensipler
 • Mal, Sorumluluk ve Kaza Sigortalarının Bu Ayrımdaki Yeri

13:00 - 15:15: SİGORTACININ RİZİKO TAŞIMA BORCU

 • Rizikonun Belirlenmesi
 • Rizikonun Sınırlanması
 • Rizikonun Gerçekleştirilmesi
 • Sigorta Himayesinin Sınırları

15:30 - 17:45: SİGORTACININ ÖDEMESİ- SİGORTACININ HALEFİYETİ

 1. SİGORTACININ ÖDEMESİ
 • Tazminatın Belirlenmesine İlişkin Prensipler (Zararın gerçekleştiği andaki değerin esas alınması; piyasa değerinin esas alınması; sovtaj değerinin düşülmesi; -varsa- muafiyet oranının düşülmesi; aşkın veya eksik sigortanın mevcudiyeti hâlinde bunun hesaplamaya etkisi; müşterek sigortanın mevcudiyeti hâlinde sigortacılar arasında paylaşımın yapılması; araç değer kaybının hesaplanması)
 • İlliyet ve İspat
 • Muacceliyet ve Zamanaşımı
 1. SİGORTACININ HALEFİYETİ

4.GÜN

10:00 - 12:15: SORUMLULUK SİGORTALARINDA BEDENSEL ZARARIN GİDERİLMESİ

 • Genel Olarak Sorumluluk Sigortaları
 • Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Özellikler
 • Sorumluluk Sigortalarında Riziko ve Zarar Kavramları
 • Sorumluluk Sigortalarında Bedensel Zararın Giderilmesine İlişkin Temel Esaslar

13:00 - 15:15: KAZA SİGORTALARINDA BEDENSEL ZARARIN GİDERİLMESİ

 • Genel Olarak Kaza Sigortaları
 • Kaza Sigortalarında Riziko
 • Kaza Sigortalarında Teminat Türleri
 • Kaza Sigortalarında Sigortacının Ödemesine İlişkin Temel Esaslar

15:30 - 17:45: SİGORTA TAHKİM SİSTEMİ-YARGITAY UYGULAMASI

 TAZMİNAT VE SİGORTA DAVALARINDA USULİ SORUNLAR

 DR. MERT NAMLI

5.GÜN

10:00 - 12:15: DAVA TÜRLERİ VE TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI 

- Belirsiz alacak davası ve kısmî dava açılması ile buna bağlı sorunlar.

- Terditli dava açılıp açılamayacağı sorunu.

- Davaların açılmasının özellikleri

- Dava arkadaşlığı ve davaya müdahale edilmesi ile davanın ihbarı.
13:00 - 15:15: GÖREV VE YETKİ 

 1. GÖREV

- Sigorta türlerine göre sigortalının açacağı davalarda görevli mahkemenin belirlenmesi

- Sigorta türlerine göre sigortacının açacağı davalarda görevli mahkemenin belirlenmesi   

 1. YETKİ

- Sigorta türlerine göre sigortalının açacağı davalarda yetkili mahkemenin tespiti

- Sigorta türlerine göre sigortacının açacağı davalarda yetkili mahkemenin tespiti

 

15:30 - 17:45: ZAMANAŞIMI-İSPAT YÜKÜ-DELİLLER-YARGILAMA ÖZELLİKLERİ 

 1. ZAMANAŞIMI

- Açılacak davalarda zamanaşımının belirlenmesi.

- Zamanaşımının ileri sürülmesi ve tespitine ilişkin sorunlar.

 1. İSPAT YÜKÜ

- Sigortalının açacağı davalarda ispat yükü sorunu.

- Rücu davalarında ispat yükünün belirlenmesi.

III. DELİLLER

 1. YARGILAMA ÖZELLİKLERİ

- Sigortalının açacağı davalarda yargılamaya ilişkin genel özellikler

- Rücu davalarında, asıl davada verilen hükmün rücu davasına etkisi.

- Yeni vakıalara dayanılarak rücu davası açılması.

 

Eğitim Tarihleri

Eğitim başlangıcı : Yakında ilan edilecektir./ Cumartesi - Pazar günleri

SAAT : 10:00 - 17:45

Toplam: 45 saat (5 gün)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Beyazıt Kampüsü

Eğitim Ücreti

1750 TL ( KDV Dahil )

EĞİTMEN KADROSU

Doç. Dr. Başak BAYSAL (İÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Y.Doç.Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI (İÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Y.Doç.Dr.  Mert NAMLI (İÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Program Koordinatörü:

Y. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ (hbektas@istanbul.edu.tr)

 

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılarımıza Başarı Sertifikası,70 puan altında kalan katılımcılarımıza ise Katılım Belgesi verilmektedir.

* Katılım Belgesi alanların bir sonraki sertifika programının sınavına da girerek Başarı Sertifikası alma hakları bulunmaktadır.

Güncellenecektir.