OYUN VE DRAMA İLE ÖĞRETİM PROGRAMI

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

ADINIZ :

SOYADINIZ :

TC KİMLİK NO:

DOĞUM TARİHİ:

EĞİTİM DURUMUNUZ:

CİNSİYET:
 ERKEK KADIN

E-POSTA:

CEP TELEFONU:

SABİT TELEFON:

MESAJINIZ:

İLETİŞİM BİLGİLERİM KULLANILARAK '' İSTANBUL - SEM '' BÜNYESİNDE BULUNAN EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN EĞİTİM AMAÇLI HABERLEŞME YAPILMASINA İZİN VERİYORUM.
 İZİN KUTUCUĞU

 Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum ( Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız )

captcha

Veysel Umut Ürgün

EĞİTİMİN TANITIMI

AMAÇ:

Çağın gereklerine göre gerçekleşen hızlı değişim, öğretim yöntemlerinde bazı değişiklikleri gerektirmektedir. Bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için araştırıcı, kendine güvenen, sağlıklı kararlar alabilen, iletişim becerileri gelişmiş kişilere ihtiyaç vardır. Bu kişilerin yetiştirilmesinde kullanılan öğretim yöntemleri de öğrenci merkezli olmak zorundadır. Öğrenciyi merkeze alan  yöntemler çoğunlukla oyun yoluyla öğrenciye ulaşabilmektedir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemine en yakın uygulamalar oyun ve dramayı içinde barındırmaktadır. Bu Programla kendini geliştirmek isteyen öğretmenler için oyun ve drama temelli öğrenme yönteminin uygulamalarını göstermek amaçlanmaktadır.

Bu program ile katılımcıların;

- Oyunun temel kavramları ve çeşitlerini bilmesi,

- Oyunu eğitim ve öğretim unsurlarıyla ilişkilendirmesi,

- Oyun çeşitlerini ve yaş gruplarına göre nasıl kullanılacağını farketmesi,

- Özgün oyun ve drama programı geliştirmesi,

- Oyunun drama ve doğaçlama ile ilişkisini öğrenmesi,

- Oyunu ve dramayı derslerinde kullanma becerileri kazanması

-Oyun ve drama planı geliştirme becerisi geliştirmesi beklenmektedir.

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sertifikalı eğitim programı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ders veren öğretmenlere ve eğitim alanında çalışma yürütecek tüm profesyonellere yönelik olarak tasarlanmıştır.

 

GEREKÇE:

Çağın ihtiyaçlarına cevap veren bireylerin yetiştirilmesi öncelikle eğitim kurumlarının sorumlulukları arasındadır. Dolayısıyla okullar, öğrenmeyi sınırlandırmamalı ve öğrencilere daha çok hitap eden ortamlar sunmalıdır. “Oyun, çocuğun gelişimini sağlayan en ideal ortamdır” (Mücella Uluğ. 1997). Oyun, çocukların hayatında vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle oyunu eğitim-öğretim süreçlerinde kullanmak, programları eğitsel oyunlar ve drama kapsamında yeniden yapılandırmak öğrenme motivasyonunu ve kalitesini artıracaktır. Oyunlaştırma sınıfta geçirilen zamanın verimini artıran ve öğrenci-merkezli etkinliklere katılımın desteklendiği bir öğrenme yöntemi ve tekniğidir.

Öğrenmede Oyun ve drama; öğretim programlarında, öğrenenleri motive eden, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan olanaklar sunar. Konular oyunlaştırılarak,  öğrenme süreci daha zevkli ve katılımcı bir hale gelmektedir. Oyunlarla öğrenme, tartışmasız olarak en etkili yöntemdir. “Oyun tekdüze bir eylem değildir. Her oyunun kendine özgü bir nedeni ve özelliği vardır” (Mücella Uluğ. 1997). Özellikle çocuklar için, dersleri oyunlaştırma yönetimiyle işlemek etkili bir öğretim için ilk kapıyı açmaktadır. Öğretim programlarında da yer alan “Oyun ve Fiziki etkinlikler” ve “Seçmeli Drama” derslerinin yanı sıra katılımcılar tarafından, her tür konunun öğretiminde etkili olarak kullanımı bu program sonunda gerçekleşecektir.

Oyunun, çocuğun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yetenekleri ile kişiliğini geliştirmesine katkı sağladığının farkında olan, oyun ve drama ile öğretimi gerçekleştirecek eğitmenler yetiştirebilmek gerekçesiyle bu program hazırlanmıştır.

 

OYUN, OYUNLAŞTIRMA VE DRAMA TANIMLARI:

“Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleri ile öğrenmesi yöntemidir” (Mücella Uluğ. 1997).

“Her oyunun kendi kuralları olur… Kurallar ihlal edilir edilmez, oyun evreni çöker, oyun diye bir şey ortada kalmaz” (Johan Huizinga, 1995).

“Oyun her tür maddi çıkar ve yarardan arınmış bir eylemdir” (Johan Huizinga, 1995).

“Oyun, bireyin dünyayla baş edebilmek için yeni yaklaşımlar keşfetmesine olanak sağlar” (Bateson & Martin, 2014).

“Oyun oynamak, gereksiz engelleri yenmek için gönüllü bir girişimdir” (Bernard Suits, 2012).

“Oyunun temelinde, bir etkinlik veya düşünce sürecine hiçbir dışsal ödül olmaksızın, oyunun kendisi için katılmanın verdiği doyum yatar” (Bateson & Martin, 2014).

“Oyun, sonuç kaygısı olmaksızın güvenli bir ortamda gerçekleşir” (Bateson & Martin, 2014).

“Oyun, sadece eğlenmek için yapılan bir faaliyet olmaktan çok ciddi bir faaliyettir” (Mücella Uluğ. 1997).

Oyunlaştırma, bireylerde istendik davranış değişikliği sağlama, davranışların kalitesini ve üretkenliğini arttırmak, öğrencilerin yaşam deneyimlerini arttırmak ve ortama uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla oyun etkinliklerinin ders aktivitelerine uygulanmasıdır.

Oyunlaştırma, yalnızca eğlenmek için yapılan bir etkinlik olmaktan çok öğrenmek için ciddi bir faaliyettir.

“Olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik olan drama çalışmaları… bildiğimiz çocuk oyunlarındaki gibi, belli kuralları ve belli kurallar içinde sonsuz özgürlükleri içerir” (İnci San, 1991).

“Bireylerin doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde bir yaşantıyı, bir olayı, bir düşünceyi, bir eğitim ünitesini kimi zaman da soyut bir kavramı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla deneyim, gözlem ve yaşantıların gözden geçirildiği 'oyunsu' süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır” (İnci San, 1996).

OYUN VE DRAMA İLE ÖĞRETİM PROGRAMI AÇIKLAMALARI

Eğitim, Yaşam ve Oyun
Oyuna dair psiko-pedogojik temeller
Oyuna dair psiko-pedogojik temeller
Oyun ve fiziki etkinlikler
Gelişim özelliklerine göre oyun
Eğitimde oyunun yeri ve önemi
Oyun ve drama ilişkisi
Oyun ve drama Uygulamaları
Öğretimde drama Uygulamaları

Tanıma, tanışma ve ısınma oyunları

İletişim, etkileşim oyunları

Duyuları ve sosyal ilişkileri geliştirme oyunlar

Karakterlerine Göre Oyun Çeşitleri
Oynandığı Yerlere Göre Oyun Çeşitleri
Kullanılan Araca Göre Oyun Çeşitleri
Oyun planlarken dikkat edilecekler
Oyun etkinliği planlama
Oyun etkinliğinin uygulanması
Oyun ve drama Uygulamaları
Proje konusuna karar verme
Proje yazma kuralları
Projenin amacının belirlenmesi
Etkinlikleri planlama
Projeyi başlatma
Bilgi toplama
Toplanan verilerin analizi
Bilgilerin düzenlenmesi
Projeyi tamamlama
Projeyi sunma

 

A-PROGRAM İÇERİĞİ

 

B-YÖNTEM VE TEKNİKLER

  • Oyunla öğretim
  • Dramayla öğretim
  • Yaparak yaşayarak öğrenme
  • Teorik kavram öğretimi
  • Ödev
  • Planlar ve proje

 

C- KAZANIMLAR

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

- Oyun ve drama ile ilgili temel kavramları bilir.

- Farklı oyunları belirlenen kurallara göre oynamayı öğrenir.

- Kültürümüze ve başka kültürlere ait oy unları tanır, uygular.

- Oyun çeşitleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

- Gelişim özelliklerine göre kullanılacak oyunları bilir.

- Oyunlarda kullanılacak strateji ve taktikleri tanımlar.

- Güvenli oyun ve drama ortamlarının özelliklerini söyler.

- Oyun, drama ve öğretim ilişkisini açıklar.

- Öğretimde kullanılacak örnek drama ders uygulamalarını fark eder.

- Oyun ve drama ile ilgili bilgi edinme yollarını kullanır.

- Yaratıcılık, beden dili, doğaçlama alanlarında becerilerini geliştirir.

- Drama, oyun ve tiyatro tekniklerini derslerinde kullanır.

- Yaparak ve yaşayarak öğrenme alan bilgisi sahibi olur.

- Kendi deneyimlerini atölye çalışmalarında kullanır.

 

D- EĞİTİM PLANI

Eğitimler, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini arttırmaya ve oyun ve drama konularında uygulamaların yer alacağı atölye çalışmaları ve proje geliştirme ile birlikte 48 saatlik bir süreçten oluşmaktadır. Uygulama atölyelerine %80 devam kriterine uymayan, ödev ve/veya proje çalışmalarında bulunmayan katılımcılar belge almaya hak kazanamayacaktır.

Program uygulaması 36 saat atölye çalışması, 12 saat proje geliştirme ve sınavdan oluşur.

 

EĞİTİM TARİHLERİ 

1. HAFTA          13 Mayıs 2018                09:30 - 17:00 ATÖLYE
2. HAFTA          20 Mayıs 2018                09:30 - 17:00 ATÖLYE
3. HAFTA          27 Mayıs 2018                09:30 - 17:00 ATÖLYE
4.HAFTA           3 Haziran 2018               09:30 - 17:00 ATÖLYE
5.- 6. HAFTA    9 -10 Haziran 2018              12 SAAT     PROJE VE SINAV

Toplam: 48 Saat

 

 

 

EĞİTİM YERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Beyazıt Kampüsü

Eğitim Ücreti

500 TL ( KDV Dahil )

EĞİTMEN KADROSU

Koordinatör

Prof.Dr. İrfan ERDOĞAN

Uygulama Koordinatör

Faik KOÇ

Eğitmenler:

1-Prof.Dr. İrfan ERDOĞAN

2-Faik KOÇ

3-Selçuk RAFET SEFER

 

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılarımıza Başarı Sertifikası,70 puan altında kalan katılımcılarımıza ise Katılım Belgesi verilmektedir.Uygulama atölyelerine %80 devam kriterine uymayan, ödev ve/veya proje çalışmalarında bulunmayan katılımcılar belge almaya hak kazanamayacaktır.

* Katılım Belgesi alanların bir sonraki sertifika programının sınavına da girerek Başarı Sertifikası alma hakları bulunmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR ?

İstanbul Üniversitesi sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi sertifikalı eğitim programı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ders veren öğretmenlere ve eğitim alanında çalışma yürütecek tüm profesyonellere yönelik olarak tasarlanmıştır.

-Sıkıcı, kalıplar arasında sıkıştırılmış geleneksel eğitim sistemi içerisinde adeta nefessiz kalmışken “Oyun ve Drama ile Öğretim” Sertifika programı karşıma çıktı.Aslında bu sisteme , bu tekniklere uzak birisi değildim,ancak eğitimsel ve kişisel birtakım sorunlar beni de idealist çizgimden her geçen gün uzaklaştırmış, kalıpçı gelenekçi eğitim sistemi içerisine yavaş yavaş çekiyordu.Bu programla tam da böyle bir anda karşılaştım.Bu sistem içerisinde nefesim oldu diyebilirim.Daha ilk haftadan eğitimde öğrendiğim teknikleri birazda korka çekine sınıfta uygulamaya başlayıp hem öğrencilerimin hem kendimin tarifsiz mutluluğunu görünce cesaretlenip derslerimi hevesle oyunla dramayla harmanlayarak anlatmaya karar verdim. Bu imkanı bize veren tekrar ideallerimle beni buluşturan herkese teşekkür ederim.(Himmet GÖĞERÇİN)

-Drama programları, öğretmenliğim boyunca katılmaktan zevk aldığım ve bana kısa da olsalar çok deneyim kazandıran süreçler oldu.İstanbul Üniversitesinin gerçekleştirdiği bu programla edindiğim kısa kısa bilgileri toparlamış ve sınıfımda uyguladığım çalışmaları nasıl daha etkin ve planlı şekilde yapacağımı öğrenmiş oldum.Bundan sonra yapacağım uygulamalarda öğrencileri çok daha kolay motive edeceğimi ve tüm uygulama süreçlerine onları daha etkin bir şekilde adapte edebileceğimi düşünüyorum.Ayrıca kişisel olarakta hem eğitmenlerimizden ,hem katılımcı arkadaşlarımdan aldığım samimi motivasyon beni ayrıca güzel şeyler yapılabileceği konusunda cesaretlendirdi.Üniversitenin en mutlu sertifika programı grubunun çok mutlu bir üyesiyim.Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim.(Meral KILIÇ)

-Kısa süreli bir program olmasına rağmen oldukça faydalıydı.Bir rehber öğretmen, özellikle öğrenciler arasında yaşanan çatışmalarda kullanabileceğim birçok teknik öğrendim.Özellikle bu tekniklerin öğrencinin gelişiminde de çok etkili olduğunu farkettim.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında özellikle yaratıcı drama uygulamalarının son derece etkili olduğunu gördüm.Yapacağım küçük etkinliklerle öğrencilerin farklı koşul ve rollerdeki tepkileriyle , öğrencileri daha yakından tanıma fırsatı bulabileceğimi, ihtiyaçlarını ve gelişmesi gereken alanları rahatlıkla keşfedebileceğimi gördüm.(Deniz GÜLVEREN)

-İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin açmış olduğu bu program amacı ile birebir örtüşmektedir.Çocuklarımızı daha ileri taşıyabilmek için gördüm ki biz öğretmenler için de öğrenmenin sonu yok.Yaparak, yaşayarak bir çok deneyim kazanmamız sağlandığı için ayrıca mutluyum.Sağlıklı bireyler yetiştirmenin en iyi yolu; küçük yaşta oyunlar, dramalar eğitimin önemi yadsınamaz.Çocuklarımızı daha ileriye taşıyabileceğimiz bu tarz programların daha fazla olması dileklerimle…Sağlıklı öğrenme ortamlarının en güzel bu programlarla öğretileceğini bir kez daha öğretmenler olarak görmüş olduk.(Zeliha TOPRAK)

-İstanbul Üniversitesi Mezunu olarak bu programda bulunmaktan çok keyif aldım.Mesleki anlamda bana katkısı büyük oldu.Fen eğitimi ve bilim eğitiminde oyun ve dramayı kullanacağım.Çağın gerektirdiği eğitim için yalnız teknoloji değil,i nsan doğasında var olan “oyun” kullanılmalıdır.Ortaokul döneminde bir öğrencinin öğrenebilmesi için bilişsel duyuşsal ve psikomotor becerilerinin aktif olarak kullanıldığı bir yöntem drama.Bu Program dramanın içerisinde var olan oyun kavramının daha iyi anlaşılmasını sağladı.Öğrenciler için eğitimde amaç yaşantı oluşturmak ise, öğretmen eğitiminde de yaşantı oluşturuldu.Program içeriği yaşayarak öğrenildi.Değerli Hocalarımın olması drama konusunda daha kapsamlı bir eğitim almamızı sağladı.Katkılarından dolayı tüm hocalarıma ve Sürekli Eğitim Merkezi’ne teşekkür ederim. (Funda ÖZ)

6 Hafta gibi kısa bir süre içerisinde birçok oyunu sıkılmadan öğrenme imkanı buldum.Eğitimin özellikle öğretmenler için çok faydalı olduğunu ,bundan sonraki meslek hayatımda oyun ve dramayı daha profesyonel kullanarak öğrencilerime çok daha faydalı olacağımı düşünüyorum.Eğitim odukça eğlenceli geçti.Eğitim süresi birkaç hafta daha uzatılabilir.Herşey için teşekkürler.(Yunus Emre Çıvak)

-48 saatlik bu eğitim, verilen sertifikanın dışında çok eğlenerek geldiğim, mesleğimin keyifli yanlarını keşfettiğim bir program oldu.Gönül isterdi ki daha uzun olsun.Zira bu düşünceleri taşıyan yalnız ben olduğumu düşünmüyorum.Gruptaki arkadaşların tepkilerinden yola çıkarak söylüyorum ki herkes çok keyif aldı.Bize bu imkanı sunan tüm eğitmenlerimize teşekkürü bir borç bilirim. (Mehmet KİRMAN)

-Öğretmenler için Oyun ve Drama ile Öğretim Programının bana birçok şey kattığını ve ileriki hayatımda bana çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum.Öğrencilerimizede ders anlatırken kimi zaman onların seviyesine inmeliyiz.Karşımızdaki kitleye göre şekil almalıyız.(Mehtap KAYA)

-Mayıs-Haziran 2017 döneminde bulunan akademik kadroyu çok nitelikli buldum.Başarılı ve keyifli bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum.(Gökçe OFLU)

-Kişisel ve Sosyal gelişimime katkısı olan bir programdı.Sınıf içerisinde uyguladığım drama etkinliklerinde farkındalık kazanmama faydalı oldu.Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin önemine bir kez daha anlamış bulunmaktayım.Ayrıca eğitimcilerin alanlarında başarılı uygulamaya hakim olmaları şahsım adına bana avantaj sağladı.Henüz sertifikamı almadan, ismiyle ilk drama öğretmeni anlaşmamı yapmamda büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.Tamamen aktif geçen 6 haftalık eğitim süreci oldukça kaliteli geçti.Emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim.(Seli DÖNER)

-Sürekli Eğitim Merkezinde 6 hafta devam eden Oyun ve Drama ile Öğretim Sertifika Programının sonuna gelmiş bulunuyoruz.Bu süreçte hem öğretmenlik hayatımıza kattığı deneyimler, hemde kendimizi daha iyi tanıma açısından çok yararlı bir süreç olmuştur.Kendi adıma “oyun” kelimesine bakış açım tamamen değişmiş bir yetişkin olarak bu kadar keyifle oyun oynarken, çocukların yaşamış olduğu heyecan ve isteği daha iyi anlar duruma geldim.Oyun kavramı hayatımda başka bir yer edinmesine karşın benim için en keyifli süreçler yaratıcı drama çalışmalarıdır.Gerek rol oynama, doğaçlama gerek ürün çıkarma süreçlerinde kendimi tanıma fırsatı sunmuştur.Kısacası hem keşke bitmese dediğim, hemde bundan sonraki süreçlerin heyecanını yaşadığım bir süreçteyim.TEŞEKKÜRLER(Berna ÖNER)

-Öğretmenlik hayatımda öğrencilerime ve kendi hayatıma büyük bir katkısı oldu. Ders anlatırken düz bir anlatıma her zaman karşıydım ve sürekli kendime kaynak aradım.”Oyun ve Drama” eğitimi sayesinde derslerime bambaşka bir renk kattığımı düşünüyorum.Ayrıca kendimi geliştirmeyi seven farklı alanlara merak ve ilgi duyan birisi oldum.Kısacası öğretmenlik hayatım boyunca izlerini taşıyacağım bu sürece dahil olduğum için mutluyum.(Sevil COŞKUN)

-Bizleri yeniden öğretim ve öğretme sürecine sokan bu program öğrenmenin keyfini yaşattı.Süreç boyunca çok farklı deneyimler yaşadık.Çıkardığımız hayat farkındalıkları da aslında dramanın  ve oyunun hayatın ne kadar içinde olduğunun göstergesiydi.Bütün süreç sonunda hayat görüşümüzü, davranışlarımızın nedenini, hayallerimizi, eksikliklerimizi sorgulamaya, fark etmeye başladık.Açıkçası bu eğitim kısa zamanda çok farklı boyutlara taşındı. Yaratıcı  drama ile oyun  bizi büyüsü içine aldı.(Rezzan BALAKAR)

-