HASTANE ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞACAK ‘’TRİYAJ GÖREVLİSİ SERTİFİKASI’’ PROGRAMI

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Yeni program tarihleri belirlendiğinde ön kayıt açılacaktır.

Triyaj Fransızca “trier” (seçmek-ayıklamak) kelimesinden gelen bir tıbbi terimdir. Acil Servisten hizmet alacak hasta sayısı, görev yapan doktor sayısı ve/veya boş sedye sayısından fazla olduğu zaman hangi hastaların öncelikle hizmet alacağının ve acil servisin hangi bölümünde hizmet alacağının belirlenmesidir.

1960 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) acil servislerde hasta sayısının artması ile acil servis içi triyaj konusu ele alınmaya başlanmıştır. 1980 yılında EMTALA (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act)  bugünkü anlamda triyaj tanımını yapmıştır. 1993 Avustralya Ulusal Triyaj Skalası, 1995 Kanada Triyaj Skalası ve 1997’de Manchester(İngiltere) Triyaj Skalası izlemiştir.

2003’de ABD’de yapılan bir araştırmada hastane acil servislerini %47’sinin 3 aşamalı triyaj sistemini kullandığı, %20’sinin 4 aşamalı, %20’sinin 5 aşamalı Triyaj sistemini kullandıkları görülmüştür. Triyaj sistemi standardizasyonu için yapılan çalışmalarda 5 aşamalı sistemlerin triyaj yapanlar ve kontrol edenler arasında 3 aşamalı sistemlere göre daha iyi doğru derecelendirme yapılabildiği görülmüştür

Ülkemizde ilk defa triyaj Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine 2004 yılında eklenen maddelerle tanımlanmıştır. 16 Ekim 2009 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ile de 3 aşamalı ve renk kodlu triyaj sisteminin 1. Basamak ve dal acilleri dışında uygulanması zorunlu hale getirilmiş ve ek 7 ile renk kodlu 3 aşamalı triyaj skalası sunulmuştur.

Triyaj eğitimi konusu ise ilgili kurumların görüşü alınarak tekrar Sağlık Bakanlığı’nın belirlenmesi için açık bırakılmıştır. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından kurum hastane acil servislerinde artık 5’li triyaj uygulaması gerekliliği ve kararı alınmış ve bu konuda bir farkındalık eğitimi verilmiştir.

Mevzuatlar çerçevesinde triyaj görevlisinin kim olacağı (hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya doktor) belirlenmiş olmakla birlikte hastane acil servislerinde yeterli personel olmaması nedeniyle triyajda bu tanımlanan görevlilerin istihdamı konusunda bu güne kadar sorunlar yaşanmıştır. Hastanelerimizin çoğunda içeride primer işi hasta bakım ve tedavisinden sorumlu bu personellerin yeteri kadar eğitim almadan belli zamanlarda triyajda görevlendirildiği bilinmektedir.

Hem triyaj konusunda yeterli eğitim almayan hem de pirimer görevi ve görev yeri triyaj olmayan sağlık personellerinin triyaj görevi sırasında hatalı karar verdikleri (düşük ya da yüksek triyaj düzeyi kararı), bu kararların hasta tanı ve tedavi sürecinde gecikmelere neden olarak hasta prognozuna etkisi olduğu gözlenmektedir.

Ülkemizde bugüne kadar bu konuda gerek dernekler gerek kurumlar yoluyla zaman zaman eğitim programları düzenlenmekte ancak bu programlar eğitimden daha ziyade farkındalık ya da bilgilendirme programlarından oluşmaktadır.

Ülkemizde ilk kez İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yapılan bu ‘’Triyaj Görevlisi Sertifikası’’ eğitim programı ile Sağlık Bakanlığı’na ya da diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında pimer görevi ve görev yeri ‘’triyaj’’ olan eğitimli sağlık personelleri oluşturulacaktır.

Program ile eğitimli ve primer görev yeri ‘’triyaj’’ olan sağlık personellerinden oluşan ‘’sertifikalı triyaj görevlisi’’ kadroları oluşturulabilecek, sonuçta hastaların doğru tanı ve tedavi sürecine yönlendirilmesi ile acil servis ve hastane işleyişi iyileşecek, hastaların mortlite ve morbiditesi azalacaktır.

Bu program sonrasında sertifika alan sağlık personelleri Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Özel Sağlık kurum ve kuruluşlarında (Türkiye’de yaklaşık 1191 hastane bulunmaktadır).istihdam edilebileceklerdir

 

16 Ekim 2009 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ile triyaj algoritması ve ikinci ve üçüncü seviye acil servislerde triyaj görevlilerinin kimler olduğu tanımlanmıştır. Fakat bu düzenlemeyle birlikte ülke hastanelerinin tümünde uygulamada sorunlar ortaya çıkmıştır.

1.    Tebliğe göre ikinci seviye acillerde ATT (Acil Tıp Teknisyeni) , hemşire ve sağlık memuru düzeyinde, üçüncü seviye acillerinde doktor düzeyinde yapılması vurgulanmaktadır.

2.    Ülkemizdeki Aile Hekimliği projesi kapsamında acil servislerde çalışacak yeterli sayıda pratisyen yoktur. Triayajda triayaj eğitim almış herhangi bir sağlık personelinin yapabileceği bir görevi yerine getirmek için triyaj da doktor çalıştırmak son derece lüks ve pahalı bir hizmettir.

3.    Gelişmiş ülkelerin acil servislerindeki triyaj alanlarında, triyaj eğitimi almış olan triyaj hemşiresi görev yapmaktadır.

4.    Ülkemizde halen acil servislerde triyaj konusuna yeterli eğitim almamış farklı sağlık elemanları (doktor, hemşire, sağlık memuru gibi) ile triyaj hizmeti yürütülmektedir.

5.    Genellikle personel sıkıntısı yaşayan acil servislerin içerisinde aktif çalışan bir sağlık görevlisinin triyajda görevlendirilmesiyle bu hizmet yürüyebilir gözükmekle birlikte içeride eksilen personel nedeniyle acil hizmetlerinde aksamalar yaşanmaktadır.

6.    Ancak 112 ve acil servislerin genel yapısı nedeniyle personellerin sabit olmaması ve bir süre sonra hastanenin başka yerlerinde görevlendirilmesi nedeni ile de sistemden devamlı kayıplar olacaktır.

7.    Tüm bunlara ilave olarak triyaj konusunda eğitim almadığını düşünen sağlık personelleri bu alanı geçici gördükleri ve sahiplenmedikleri için triyaj hizmeti de sağlıklı olmamaktadır.

8.    Bu durumda yurt dışında olduğu gibi iyi bir sertifika programı sonucunda iyi eğitim almış herhangi bir sağlık personelinin ‘’triyaj’’ görevini yapabilmesi olasıdır.

9.    Bakanlık yeni tebliğde rehber olarak kriterleri şikayete dayalı olan ve bizim ülkemizdeki kalabalık acil servisler içinde uygulaması kolay olan bir triyaj modeli seçmiştir. Bu model dünyada var olan ve halen en çok kullanılmakta olan şikayet tabanlı triyaj sistemlerinden Kanada, Avustralya ve Manchester triyaj sistemlerine benzerdir. Ayrıca bakanlık farkındalık eğitimlerinde 5 li triyaj sisteminin son yenilerinden olan Amerika’da yaygın kullanılan ESI triyaj sistemine ağırlık verilmiştir.

10. Ülkemiz hastaneleri ve acillerinde yaşanan personel sıkıntısı yalnız triyaj görevini yürütmekle görevli olan yeni bir ‘’Triyaj Görevlisi’’ istihdamı ülkemiz hastaneleri için uygun model olarak görülmektedir.

11. Kısa dönemde sabit ‘’Triyaj Görevlisi’’ kadroları oluşturuluncaya kadar geçen süre içerisinde var olan veya görevlendirilen görevlilerin daha kaliteli ve doğru bir triyaj hizmeti sunabilmesi için farklı branşlardan ve farklı eğitim düzeylerinden oluşan görevlilerin tek bir standart triyaj eğitiminden geçerek hizmeti sürdürmesi zorunlu görülmektedir. Bu nedenle ilk aşamadaki hedef pratik olarak triyaj görevi yapan ancak bu konuda eğitim almamış sağlık personelleri olacaktır.

12. Uzun dönemdeki hedef ise Sağlık ve Maliye Bakanlıkları tarafından kurumlarda verilen/verilecek olan bu programı destekleyerek istihdam (hizmet alımı veya kadro tahsisi)  planlaması yapmak, ülkemizdeki kalabalık acillerde yaşanan en büyük sorunlardan birisi olan triyaj sistemi sorununu da çözmetir.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Tüm ülke hastaneleri acil servislerinde yalnız triyaj görevini yürüten ‘’Triyaj Görevlisi’’ istihdamının oluşturulmasını sağlayabilmektir.

Tüm ülke hastaneleri acil servislerinde istihdam edilen ‘’Triyaj Görevlileri’’nin Sağlık Bakanlığı tarafından tebliğde oluşturulmuş olan triyaj algoritmasının doğru ve uygun uygulanmasını sağlayabilmektir.

Halen triyajlarda görevlendirilen personelin bilgi düzeylerini güncelleyebilme,

Triyaj Görevlilerinin triyaj algoritmasını doğru uygulayarak gerçek acil hastaları önceliklerine göre değerlendirebilme ve acil servis içerisindeki uygun yerler alabilme yetilerini kazandırabilmektir.

Eğitimler sonrasında alınan bilgileri kendi hastane acil servislerinde doğru olarak uygulayabilme yetilerini kazandırabilmektir.

Tüm acil servis çalışanlarının senaryo uygulamalı “Temel Triyaj Eğitimi”ni almasını sağlayabilmektir.

PROJEDE KULLANILACAK EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Teorik anlatım, interaktif anlatım, şema, resim ve fotoğraflarla anlatım, maket üzerinde pratik uygulama ve uygulatma, eğitim öncesi ve sonrası değerlendirme soruları, eğitim kitabının hazırlanması

Tarih Başlama – Bitiş Saati Ders İçeriği
     

Birinci Gün

03.02.2017 09:00-09:10 Tanışma
03.02.2017 09:10-09:30 Ön değerlendirme-Ön test
03.02.2017 09:30-10:40 Triyaj tanımı, önemi ve amacı
03.02.2017 10:40-11:20 Dünyada Triyaj modelleri
03.02.2017 11:20-11:30 Ara
03.02.2017 11:30-12:10 Ülkemizde ve Sağlık Bakanlığında Triyaj Modeli
03.02.2017 12:10-12:50 Üçlü (Kırmızı-Sarı-Yeşil kodlu) Triyaj Modeli
03.02.2017 12:50-13:30 Öğle Arası
03.02.2017 13:30-14:10 Acil hasta ile iletişim
03.02.2017 14:10-14:50 Acil anamnez, şikayet, semptom ve bulgu değerlendirme
03.02.2017 14:50-15:00 Ara
03.02.2017 15:00-15:40 Acil vital bulguları ölçme ve değerlendirme
03.02.2017 15:40-16:20 Acil laboratuar ve radyolojik testleri değerlendirme
03.02.2017 16:20-17:00 Günün değerlendirmesi
Tarih Başlama – Bitiş Saati Ders İçeriği
                                            

İkinci Gün

04.02.2017 09:00-09:20 Dünün değerlendirmesi
04.02.2017 09:20-10:00 Temel Yaşam Desteği
04.02.2017 10:00-10:40 İkili, üçlü, dörtlü ve beşli triyaj modelleri farkları
04.02.2017 10:40-11:20 Beşli triyaj modelleri
04.02.2017 11:20-11:30 Ara
04.02.2017 11:30-12:10 Kritik olan (kırmızı kodlu) hastaları değerlendirebilme ve yönlendirebilme
04.02.2017 12:10-12:50 Çok acil olan (Turuncu kodlu) hastaları değerlendirebilme ve yönlendirebilme
04.02.2017 12:50-13:30 Öğle Yemeği
04.02.2017 13:30-14:10 Acil olan (Sarı kodlu) hastaları değerlendirebilme ve yönlendirebilme
04.02.2017 14:10-14:50 Acil olmayan (Yeşil kodlu) hastaları değerlendirebilme ve yönlendirebilme
04.02.2017 14:50-15:00 Ara
04.02.2017 15:00-15:40 Bekleyebilen (Mavi kodlu) hastaları değerlendirebilme ve yönlendirebilme
04.02.2017 15:40-16:20 Afet triyajı
04.02.2017 16:20-17:00 Günün değerlendirmesi
   
   
                                  Üçüncü gün
05.02.2017 09:30-10:00 Dünün değerlendirmesi
05.02.2017 10:00-12:30 Senaryolar
05.02.2017 12:30-13:15 Öğle yemeği
05.02.2017 13:15-14:30 Senaryolar
05.02.2017 14:30-14:40 Ara
05.02.2017 14:40-15:30 Genel değerlendirme-Son test
05.02.2017 15:30-16:30 Kursun değerlendirilmesi
05.02.2017 16:30-17:00 Sertifika ve Kapanış

Eğitim Tarihleri

Eğitim başlangıcı: 3-4-5 Şubat 2017

Sabah: 09:00 – Akşam: 17-00

Toplam: 24 Saat

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eğitim Ücreti

600 TL + %8  KDV = 648 TL

EĞİTMEN KADROSU

  • Prof. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK
  • Prof. Dr. Ahmet AKGÜL

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılarımıza Başarı Sertifikası,70 puan altında kalan katılımcılarımıza ise Katılım Belgesi verilmektedir.

Hastanelerde triyaj görevinde çalışan/çalışacak veya hizmet alımı yöntemi ile istihdam edilen/edilecek  olan başta hemşireler, hemşire yardımcıları, acil tıp teknisyenleri, acil tıp teknikerleri (paramedikler) olmak üzere tüm sağlık personelleri, ‘’Triyaj Görevlisi sertifikası’’ eğitim programının hedef grubunu oluşturmaktadır.